Saturday, April 18, 2009

A peek at the City

ADP_Midtown_Peek[2009]

The Atlanta skyline peeking through some trees. This photo was taken at the Atlanta Botanical Garden.